Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Hyrdebrev fra de nordiske biskoper i anledning den hellige Josefs år

Nye forskrifter for kirkene

Vi sender herved informasjon om praktiseringen av de nye reglene og anbefalingene som er kommet fra myndighetene. Som dere vil se er noe av dette regler og rutiner som er godt kjent for oss fra før.

Hva er faste tilviste sitteplasser?

De som deltar i messe eller annen liturgi skal sitte i ro/stå/knele på den plassen de har fått tilvist under hele seremonien. Kontakt ansikt til ansikt skal unngås. Avstanden mellom de tilstedeværende som ikke tilhører samme husstand skal være minst 1 meter, målt fra skulder til skulder.

Sitteplass er definert som benk, stol eller liknende. Alle tilstedeværende skal ha sin faste sitteplass. Ståplasser skal ikke brukes.

Bevegelser i rommet skal unngås mest mulig. Unntaket er når man kommer frem for å motta Kommunion. Vask gjerne hendene med Antibac før man går frem. Alle må holde en meters avstand når man går frem.
Alternativet er gå til de troende med Kommunionen til plassene der hvor de enkelte er.

Menighetens ansvar

Menighetene har ansvar for tiltak som hindrer kontakt mellom de som deltar i messer og annen liturgi. Dette er fra 23.2.2021 presisert i Covid 19-forskriften.

Kirkene bør ha kirkeverter som følger de troende til den tilviste plassen, og følger med slik at gangen ut av kirken foregår på en ordnet måte og at tett kontakt mellom de tilstedeværende unngås.

Sammenstimlinger utenfor kirken før og etter messen må også unngås.

Menighetene skal beholde oppmerkingen av benkene som viser tydelig avstand mellom plassene slik det har vært til nå.

Hvis det benyttes løse stoler er menigheten (kirkeverten) ansvarlig for at de tilstedeværende ikke flytter stolene nærmere hverandre enn en meter i løpet av gudstjenesten.

Smittevernstiltak som Antibac, vask av benker o.l. før og etter gudstjenesten, antalls kontroll og navnelister gjelder fremdeles.

Begravelser

I begavelser kan det være inntil 100 deltakere forutsatt at de sitter på fast tilviste plasser og tilsvarende det som gjelder for andre seremonier.

Anbefalinger

Det anbefales å holde minst 2 meter avstand mellom kormedlemmer ved sang.

Oppsummering – hva er nytt:

Hvis ikke kommunale tiltak har strammere begrensninger kan det nå være inntil 100 deltagere i messen/gudstjenesten, forutsatt at avstandskrav etc. overholdes.
I alle messer og gudstjenester gjelder kravet om «tilviste plasser», selv om kirken er liten eller om det er svært få deltagere.
Eventuelle kirkeverter bes passe godt på at sammenstimling før og etter messen unngås.

Oppdaterte nasjonale smittevernstiltak fra 20. januar 2021

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Regjeringen oppdaterte smittevernstiltakene den 18. januar med gyldighet fra og med i dag, onsdag den 20. januar 2021.

I forhold til messefeiring er maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer fortsatt bare 10 personer.

Ved begravelser er det tillatt med inntil 50 personer.

Men en god nyhet er at det er kommet nye bestemmelser for arrangementer for barn og ungdom under 20 år. De kan nå få trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For menighetene betyr det at katekese og andre barne- og ungdomsaktiviteter kan gjenopptas for de under 20 år.

Men selvfølgelig må alle smitteverntiltak som navnelister, avstand og hygienetiltak holdes som før. Dette gjelder også katekesen og alle andre arrangementer.

De nye reglene gjelder inntil nye bestemmelser kommer fra myndighetene.

Med vennlig hilsen
Biskop Berislav Grgić

Nye nasjonale smittevernstiltak fra 4. januar 2021

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Regjeringen kom i går - søndag 3. januar 2021 – med nye innskjerpende smittetiltak som iverksettes fra idag 4. januar 2021. Tydeligvis har smittetrykket øket så sterkt i hele landet at disse reglene gjelder overalt.

I forhold til messefeiring er maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer redusert til 10 personer.

De nye reglene gjelder i to uker til 18. januar 2021.

Katekese faller bort i denne tiden.

Vi må håpe at det blir lettere etter de to ukene.

Med vennlig hilsen
Biskop Berislav Grgić

Biskopens julehilsen 2020

Kjære troende,

Snart feirer vi jul igjen. I år blir det – på grunn av koronaviruset – litt annerledes enn andre år. Men, vi har Jesus, Maria og Josef. Uten dem finnes ikke jul. Derfor prøv å bli en liten Jesus, en liten Maria og en liten Josef.

Josef: ydmyk, lydig, rettferdig, hjelpsom, offervillig, i bakgrunnen og stadig på vakt, tjener, aldri sur eller avvisende. Første plass hos ham har Maria og Jesus. Bli en liten Josef!

Maria: Ydmyk som ung, som voksen og som gammel. Herrens ringe tjenerinne, frimodig, med litt tvil, men med riktige spørsmål, lydig, rettferdig, hjelpsom, offervillig, alltid «det skje meg som du har sagt». Stor respekt for og takknemlighet overfor Josef. Utholdenhet som helt fra engelen Gabriels besøk, gjennom krybben og Golgatakorset munner i oppstandelse. Bli en liten Maria!

Jesus: den beste, ydmykeste (saktmodig og ydmyk av hjertet), lydig, rettferdig, tålmodig, skryter ikke, lyver ikke, søker ikke sitt eget. Veien, sannheten og livet, frelser, tåler alt. Elsker oss uten forbehold. Bli en liten Jesus!

God jul og gå i et nytt år med Jesus, Maria og Josef! De skal hjelpe oss. Amen, halleluja!

Biskop Berislav Grgić

Julekrybben i Vår Frue domkirke

Messeplikten er opphevet igjen inntil videre

Hold en meter avstand til andre troende. Dette gjelder også når du kommer til kirken for bønn og refleksjon utenom messefeiringen.

Unngå håndhilsing før, under og etter messen. Dette gjelder også presten. Motta kommunion i en skikkelse (kun håndkommunion).

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordres du til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Kirkene vil holde åpent for alle troende. Biskopen ber oss alle om å be for de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

På torsdag ber vi igjen "Rosenkrans uten grenser"-initiativ i Norge. Denne gangen i Den katolske kirke i Lofoten Storfjord. Bli med!

"Rosenkrans uten grenser"-initiativ i Vår Frue domkirke 24. april

Misjonærene av Den Hellige Familie har begynt "Rosenkrans uten grenser"- initiativ, og denne gangen var tilbedelse og rosenkransbønn i Vår Frue domkirke i Tromsø. Alt var overført via Facebook og Youtube, så vi var mange som ba sammen om at koronaviruset avtar og at Gud sender regn til Polen, hvor tørke råder for tiden.

Det var to prester og to søstre til stede: p. Marek Michalski MSF, p. Mieczysław Wiebskowski MSF, sr. M. Asumpta Balcerzak og sr. M. Rita Kozielska.

Rosenkrans uten grenser i vår katolske domkirke i Tromsø

Påskehøytiden 2020

Oljevigselsmesse 07.04.2020

Biskop Berislav på generalaudiens 29.01.2020