Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge og Svalbard

Maria - Guds Mor

Tromsø stift er viet til jomfru Maria, slik det fremgår av navnet på domkirken, Vår frue.

Kirken lærer at hun – som Jesu mor – er født uten synd, og at hun ble opptatt i himmelen og lever der for å gå i forbønn for oss. Vi ærer henne med ord fra Bibelen:

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus (jf. Luk 1, 28 og 42). Så føyer vi til: Be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Den mest kjente Maria-bønnen kalles Rosenkransen. Den inviterer til meditasjon og ettertanke over Jesu liv og gjerning, se

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/rosenkransen/rosenkransen

Et sterkt uttrykk for vårt forhold til Maria finner vi i en salme av den norske lutherske presten Børre Knudsen:
Da Jesus Kristus ble vår bror, [...] da ble Maria vår egen mor, vår Far ble han som i himlen bor [...] (Lov Herren, katolsk salmebok, nr. 418).

Om Kirkens lære om Maria, se Den katolske kirkes katekisme (https://www.tromsostift.com/444971797), punktene 484–511.